GİZLİLİK BEYANI

AROMSA GİZLİLİK BEYANI

AROMSA olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz ve internet sitemizi kullanmanız halinde gizliliğinizi taahhüt etmeyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra Kanun olarak bahsedilecektir.) (“https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6698.html”) uyarınca hazırlanmış olan AROMSA İnternet Sitesi Gizlilik Politikası, www.aromsa.com.tr İnternet Sitesi aracılığı ile toplanan kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliği ile ilgili olarak gerçekleştirilen faaliyetleri açıklamaktadır. İnternet sitesine herhangi bir yol ile erişen kullanıcıların kişisel verileri, AROMSA Besin Aroma ve Katkı Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan sonra şirket olarak bahsedilecektir.) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla ancak aşağıda açıklananlar doğrultusunda işlenebilir veya aktarılabilir.

Tanımlar

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Cookie’ler: Sunucular tarafından kullanıcılara gönderilen küçük parçacıklardan oluşan bilgi dosyalarıdır. Bu bağlamda Şirket, belirli bilgileri kullanıcının bilgisayarında, telefonunda vb. yerlerde text dosyaları şeklinde belirlenen süre içerisinde saklar ve gerektiğinde tekrar kullanır. Kullanıcı, kendi tarayıcı ayarlarını cookie’lerin kabul edilmemesi veya gönderildiğinde ikaz verilmesi için değiştirebilir. Çerezlerin kullanımını durdurulduğunda İnternet Sitesi’nde bazı işlemler yapılamayabilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Kullanıcı: www.aromsa.com.tr internet adresine erişen tüm kişileri ifade eder.

Sunucu Günlük Dosyaları: İnternet Protokol (IP) adresi, Kullanıcı İnternet Hizmet Sağlayıcısı (ISP) tarafından Kullanıcı internete erişim aracına otomatik olarak yerleştirilmiş bir belirleyici sayıdır. İnternet Sitesi’nin ziyaretinde numara otomatik olarak belirlenir ve ziyaret saatleri ve ziyaret edilen sayfalar ile birlikte sunucu dosyalarına kaydedilebilir.

Piksel Etiketleri: Piksel etiket, web sitelerindeki etkinliği takip etmek amacıyla İnternet Sitesi’ne yerleştirilen bir sistemdir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirket, kişisel verileri; kullanıcıların sayılması, internet sitesine üyelik söz konusu ise üyelik kaydının gerçekleştirilmesi, tanıtıcı kampanyaların etkililiğini belirlenmesi, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, markalı hizmet sunulması, site kullanım seviyelerinin hesaplanması, site sunucuları ile ilgili sorunların belirlenmesine yardımcı olunması ve sitenin yönetilmesi, internet sitesinde kullanıcıya sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, sunulabilmesi; kullanıcıya daha kaliteli ve kişiye özel hizmet sunulabilmesi; internet sitesi güvenlik açıklarının en hızlı şekilde giderilebilmesi, kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi, internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi, kullanıcı verilerinin anlamlandırılması, veri tabanı oluşturulması ve pazar araştırmalarında bulunulması, pazarlama politikaların planlanması ve yürürlüğe konulması; genel veya kişiye özel reklam, duyuru, bülten, kampanya bilgilerinin sağlanması, kullanıcılara daha iyi hizmet verilmesi ve müşteri memnuniyetinin arttırılması; insan kaynakları politikalarının planlanabilmesi ve yürürlüğe konulması, talep ve şikâyetlerini ileten kullanıcının bilgilendirilmesi ve kullanıcı ile iletişime geçilebilmesi, şirketin, kullanıcının ya da diğerlerinin haklarını, gizliliğini, güvenliğini ya da mallarını korunması; makul tedbirlerin gerçekleştirilmesi ya da karşılaşabilecek zararların sınırlanması; sözleşmenin ifası, veri güvenliği, şirketimizin bağlı olduğu şirketin grup politikalarına uyum amaçlarıyla işleyebilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kullanıcının kişisel verileri sözleşmenin ifası, veri güvenliği, şirketimizin bağlı olduğu şirketin grup politikalarına uyum, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası ile belirtilen diğer amaçların gerçekleştirilebilmesi için yurt içindeki veya ilgili diğer ülkelerde bulunan sistemlere ve/veya şirketimizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki şirketlere, iş ortaklarına, hissedarlarına, tedarikçilerine, şirket yetkililerine, yetkili servislerimize, yetkili bayilerimize, lojistik şirketlerine, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, pazar araştırma şirketlerine, çağrı merkezi hizmeti veren şirketler, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri gibi hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilere söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı Kanun’a uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kullanıcı ile ilgili kişisel veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda ve kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yollarla yukarıda yer verilen amaçlar ve sözleşme veya mevzuat çerçevesinde belirlenen diğer sebeplerle Şirket’in akdi ve kanuni yükümlülükleri ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için toplanır ve Şirket veya görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

İşlenen Kişisel Veriler

Şirket, kullanıcının İnternet Sitesi’ne erişimi ve İnternet Sitesi’nde yapacağı işlemlere bağlı olarak kullanıcının;

Toplu Bilgilerinden; Cookie’leri, Sunucu Günlük Dosyalarını, Piksel Etiketlerini, IP Bilgisini, Site içi Hareket Bilgisini ve,

Kişisel Bilgilerinden; Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisini, Kullanıcı Bilgisini, Kimlik Bilgisini, Hukuki İşlem Bilgisini ve İletişim Bilgisini işleyebilecektir. Şirket, yukarıda sayılı Kişisel Bilgileri ancak kullanıcının ilgili yerlerde açık rızasını almak suretiyle işleyecektir.

Kullanıcı, İnternet Sitesine erişimi ve kullanımı ile birlikte Şirket ile paylaşabilecek Toplu Bilgilerde yer alan kişisel verilerin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsamda belirtilen amaçlarla işlenebileceği konusunda aydınlatılmış olduğu ve muvafakat ettiği kabul edilmektedir.

Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca İlgili Kişi’nin Hakları

Şirket, Kanun’un 11.maddesi uyarınca kişisel verileri alınan kişilere;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kanun’un 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarının olduğunu açıklar.

Diğer Hususlar

İnternet Sitesi üzerinden başka sitelere veya uygulamalara yönlendirme yapılması durumunda Şirket, yönlendirilen sitelerin ve uygulamaların kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uyumuna, gizlilik politikaları ve içeriklerine ilişkin bir sorumluluk altında bulunmamaktadır. Şirket, Gizlilik Politikası hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak kaydıyla Kullanıcı, kişisel verilerinin Şirket tarafından üçüncü kişiye ait herhangi bir yerde bulunan sunucularda Kanun’a uygun olarak saklanabileceğini, bu konuda Şirket’in aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini ve buna muvafakat ettiğini kabul eder.